Kartal Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi Mecliste Kabul Edildi

Kartal Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi Mecliste Kabul Edildi
Kartal Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz başkanlığında toplanan Kartal Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Yatırım, proje ve müdürlük harcama kalemlerinden oluşan Kartal Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı 320. 000. 000. TL olarak kabul edildi.

 

Kartal Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen bileşime başkanlık eden Başkan Altınok Öz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 91. yıldönümünü kutlayacağız. O hafta meclis olmadığı için tüm meclis adına Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Demokrasi ile taçlanmamış Cumhuriyet fazla bir şey ifade etmez. Demokrasi kültürümüzü ve tarihi bilerek nereden geldik ve şu an nerdeyiz. İyice özümseyerek ve yorumlayarak bu demokrasi ve cumhuriyetin kıymetini bilelim. Demokraside, senin demokrasin benim demokrasim olmaz; senin insanın benim insanım olmaz; demokraside bütün insanlar eşittir. Eşit sosyal adalet içerisinde yaşama hakkına sahiptir. Bazılarının hayatta olması, bazılarının demokrasi adına hayatta olmaması demokrasinin tam yerleşmediğinin en güzel göstergesidir. Bu kültürün gelişerek devam etmesini diliyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.” dedi. 

 

Bütçe oylamasından önce belediye faaliyetleriyle ilgili genel bilgiler vererek meclisi bilgilendiren Başkan Yardımcısı ve meclis üyelerinden sonra oylama yapıldı.

 

Öngörü sahibi olursanız çözümünü bulursunuz

 

Seviyeli bir bütçe görüşmesi yapıldığını belirterek teşekkür eden Başkan Altınok Öz, “2009 yılının Mart ayından 2014 yılının Ekim ayına kadar yıllar itibariyle kamulaştırmasız el atma davalarında ödediğimiz rakamlar . 2009 yılında ödediğimiz rakam yedi milyon yedi yüz ellibeş bin dokuzyüz kırkiki lira (7.755.942) , 2010 yılında yirmi dört milyon dokuz yüz yetmişbin yüzdoksanbeş liradır (24.970.195). 2010 yılının bütçesini düşünürseniz o bütçeye göre yirmi beş milyonun (25.000.000 ) nasıl ödendiğini de muhalafet olarak söyleseydiniz. 2010 yılının geliri yüz onsekiz milyon dokuz yüz bin lira (118.900.000) olan Kartal Belediyesi’nin gideri o yıl yüz otuz yedi milyon altıyüz seksen beş lira lira (137.685.000) olup sadece yirmibeş milyon lira (25.000.000) kamulaştırmasız el atmaya para ödemiştir.

 

2011 yılı, on üç milyon beşyüz otuzüç bin altıyüzaltmışbir liradır (13. 533.661). 2012 yılı, yedi milyon üçyüz seksenbin ikiyüz seksenüç (7.380.283)  liradır. 2013 yılı rakamı on milyon dörtyüz otuz dörtbin altıyüz otuz iki liradır (10.434.632). 2014 yılı Ocak’la Ekim arasında ödenen para sekiz milyon ikiyüz altmış sekizbin altıyüz seksen dört liradır (8.268.684). Beşbuçuk yılda bu rakamları topladığımız zaman ödediğimiz para yetmiş iki milyon üçyüz kırküçbin üçyüz doksan yedi liradır (72.343.397). Bu da yılda ortalama on üç milyon lira (13.000.000) bir ödemedir. Gelir ve giderimize baktığımız zaman bütçemizin % 10’unu kamulaştırmasız el atma davalarına ödemişiz. İmar gelirlerinin düştüğü doğru ama 2009 seçim beyannamesinin bir manifesto olduğunu  ve keşke bu seçim beyannamesinin yüzde kaçını gerçekleştirmişiz bunu da muhalefet olarak söyleyebilseydiniz!. Bazı şeyleri hayal edeceksiniz, etmezseniz bir yere varamazsınız. Seçim beyannamesinde ‘Depremi birlikte yeneceğiz’ dedik. Beşinci maddesinde ‘İmarda altyapı ve harç alınmayacaktır’ demişiz. Daha sizin partinizin ufkunda yokken bizler bunu söylemişiz. Eğer geçmişe bakarsanız daha 6306 sayılı yasa çıkmadan sosyal yardım müdürlüğümüzün çalışma yönetmeliğinde ‘Deprem nedeniyle evi yıkılacaklar, evlerini boşalttıkları zaman beşyüz (500) lira kira yardımı alacaklardır’ diye bir karar aldık ama ne oldu? Sayıştay dedi ki, ‘Sizin belediye olarak böyle bir karar alma yetkiniz yok.’ Peki belediyenin 17. maddesi ne diyor? Önce halkın güvenliğini, mutluluğunu sağlamak. Depremde yıkılacak belli. Deprem geliyorum diyor. Daha dün Sakarya’da ‘Ben geliyorum’ dedi, ayak izleri var. Eğer öngörü sahibi olursanız depremi yaşarsanız, halkınızı düşünürseniz bunların da çözümünü bulursunuz. Allah bana 33 yıl iyi bir hekimlik nasip etti. Hekimliğin temeli, iyi teşhis koyacaksın ki tedavin iyi olsun” dedi.

 

“Halk Her şeyi Görüyor, Bunu 30 Mart Gösterdi”

 

Seçim beyannamesinde yaptıklarını halkın değerlendirdiğini ve bir 5 yıl daha kendilerine görev verdiklerini söyleyen Başkan Altınok Öz, “Eğer belediye başkanı halkın ihtiyaçlarını iyi tespit ederse, iyi hizmet ederse, halkı da ona yeniden görev verir, değiştirmez. Halk her şeyi görüyor. Bunu 30 Mart gösterdi.

2009- 2014 yılları arasında belediyenin toplam gelirinin beş buçuk yılda yedi yüz altmış dört milyon sekiz yüz doksan sekiz bin lira (764.898.000), gideri ise sekiz yüz yetmiş üç milyon dört yüz yetmiş bir liradır (873.471.000). 30 Mart 2014’den Ekim 2014’e kadar doksan üç milyon kırkyedi lira (93.047.000) gelir elde etmiştir. Yüz on dört milyon beş yüz bir lira da (114.501.000) gider elde etmiştir. Aradaki fark eksi yirmi bir milyondur (-21.000.000). 2014’den sonra Kartal Belediyesi’nin ödeme tablosu, firmalara elli sekiz milyon ikiyüz yirmi sekizbin beşyüz seksen dört liradır (58.228.584). Kamulaştırmasız el atmalara ödediğimiz para üç milyon iki yüz altmış yedi bin dokuzyüz dokuz liradır (3.267.909). Kira gelirimiz iki milyon beş yüz kırk beş bin dokuz yüz elli yedi lira (2.545.957), banka kredi ödememiz sekiz milyon yüz altmış dokuz bin elli altı lira (8.169.056) ve belediyeye kazandırdığımız huzurevinin son taksidi olan iki milyon ikiyüz bin lirayı (2.200.000) da ödeyerek huzureviyle ilgili herhangi bir borcumuz da kalmamıştır.

 

Kartal Belediyesi’nin firmalara borcu sadece on dört milyon sekizyüz elli altıbin ikiyüz on sekizlira altmış sekiz kuruş (14.856.218,68). Şu an kamulaştırmasız el atmalardan dolayı şu an muhasebeleşmiş borcunun iki milyon dokuz yüz otuz sekiz bin beşyüz on beş lira yetmiş iki kuruş olduğunu (2.938.515,72), kira borcumuz elli altıbin doksan dört lira seksan altı kuruştur (56.094,42). Temlikler, otuz bir milyon yüz doksan dokuz bin kırk dört lira kırk iki kuruştur (31.199.044, 42). Toplam kalan banka kredisi borcumuz, otuz yedi milyon yedi yüz yetmiş dokuz bin dört yüz otuz lira doksan iki kuruş (37.779, 430,92), vergi borcumuz dokuz milyon dokuz yüz otuz bin altı yüz yetmiş dokuz lira altmış bir kuruş (9.930.679, 61), SGK borcumuz on milyon altıyüz otuz üç bin dokuzyüz kırk altı lira yirmi dört kuruş (10.633.946, 24), emekli sandığı üç milyon dört yüz bin lira (3.400.000), il özel idaresine sekiz milyon yüz elli sekiz bin 11 lira 36 kuruş (8.158.011,36).

 

Bizler AKP’li belediyelerin yaptığı gibi her iki üç yılda vergi affı çıktığı için vergileri sermaye olarak kullanıyoruz ve sonra yapılandırmaya gidiyoruz. Toplam yüz on sekiz milyon dokuzyüz elli bir bin dokuz yüz kırk bir lira seksen bir kuruş (118.951.941,81) borç var. Avrupa Birliğini hedefliyoruz ancak Avrupa’da yerel yönetimler genel bütçeden ortalama %20, İskandinav ülkelerinde %63’e kadar pay alırken Türkiye’de ise bu oran 4.08 civarlarında. Bu kadar yükü belediyelere vereceksiniz, ondan sonra da niye açık veriyorsunuz diyeceksiniz. Bunu deme hakkına sahip değilsiniz.

 

“Kul Hakkını Bilerek Bütçemizi Uyguluyoruz”

 

Yeni dönemin ilk bütçesini yaptıklarını belirten Başkan Altınok Öz, olumlu bir bütçe görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, “Geçmişte olduğu gibi bu bütçelerin bir kul hakkı olduğunu, yetim hakkı olduğunu hiç kafamızdan çıkartmadan gereken titizliği göstererek bütçeyi uygulayacağımızı bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla Kartal’ımıza, belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü bütçe görüşmelerimizdeki güzel havanın önümüzdeki dönemdeki bir uzlaşma döneminin bir işareti olmasını diliyorum. Çünkü ülke olarak buna çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu inanç ve düşünceyle 2015 bütçesinin Kartal halkına ve Kartal’ımıza daha müreffeh bir gelecekte sunacağı katkılardan dolayı hayırlı olmasını diliyor, tüm emeği geçen müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

 

Mecliste öncelikli olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu"nun 41. maddesi gereğince hazırlanan performans programı görüşülerek oylandı. Ardından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yücel Süslü, komisyonun yaptığı bütçe çalışmaları hakkında genel kurula bilgi verdi, komisyon raporu okundu. Bütçe kararnamesinin Meclis Divan Kâtipliği’nce okunmasının ardından bütçe başlıkları tek tek  oylamaya sunuldu ve genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz tarafından akşam Kartal Belediyesi Ada Tesisleri’nde meclis üyelerine yemek verildi. Yemekte konuşan Başkan Altınok Öz, belediye bütçesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kartal halkının hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. Bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.