İstanbul depreme hazır hale getirilecek

İstanbul depreme hazır hale getirilecek
İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.

On Birinci Kalkınma Planı"na göre afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. İstanbul"daki kritik altyapı tesislerinin, kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kapasitelerinin yükseltilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"ın onayının ardından TBMM"ye sunuldu.

On Birinci Kalkınma Planı"nda, güvenlik ve afet yönetimi ile dış göç konularında izlenecek politikalar ile alınacak tedbirlere de yer verildi.

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde güvenliğin tüm yönleriyle ele alınarak sivil gözetim ve denetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlükler ile toplumsal ve bireysel güvenlik konuları arasındaki dengenin gözetilmesi, güvenlik hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması ve suçla mücadele bilincinin geliştirilerek vatandaş katılımının sağlanması amaçlanan plana göre, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek.

Bu amaçla, güvenlik birimleri arasında iş birliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilecek, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacak. Başta kırılgan gruplar olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde, güvenlik hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

Asayiş suçlarıyla mücadelede etkinlik artırılarak ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamına katkı sağlanacak. Suçların soruşturulması ve aydınlatılması kapsamında bilgi teknolojileri daha etkin kullanılarak analiz yöntemleri geliştirilecek. Siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliği artırılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında profesyonelleşme çalışmaları tamamlanacak.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve Mobil Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılacak. Milli Balistik Test Merkezi kurulacak.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele

Terörle etkin şekilde mücadele çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısıyla sürecek. Terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Terör örgütlerinin propagandası ile mücadelede konusunda kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecek, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ile mücadele kapsamında toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek.

Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı madde ile bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların, ulusal ve uluslararası boyutta üretimi, ticareti, kullanımı ve taşınması engellenecek.

Güvenlik birimlerinin uyuşturucuyla mücadele kapasitesi artırılacak. Uyuşturucuyla mücadele konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesine devam edilecek. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların takibi amacıyla veri toplama kapasitesi güçlendirilecek.

Sınır güvenliği artırılacak

Kurumlar arası iş birliğine dayalı entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde teknolojik ve fiziki altyapının iyileştirilmesi yoluyla kara ve denizlerde sınır güvenliği artırılacak. Sınır güvenliği alanında görevli kurumların görev, yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek yeniden düzenlenecek.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit ve teşhis imkanları artırılacak.

Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Vatandaşla kolluk güçleri arasındaki ilişkinin güven esasına dayandırılması amacıyla toplum destekli kolluk yaklaşımı güçlendirilecek. Suçla mücadelede önleyici kolluk tedbirleri artırılacak.

Afet Yönetimi

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amaçlanan plana göre, bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak, farklı afet türlerine göre önceliklendirme yapılacak.

AFAD ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2018 verilerine göre, 8,9 milyon olan zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının 2023"te 12,1 milyona ulaşması hedefi de planda yer aldı. Şu anda tek ilin kullandığı Sayısal Telsiz Sistemine ise bütün illerin katılması sağlanacak.

Ayrıca afet risk ve zarar azaltma çalışmalarına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacak. Afet tehlike ve risklerinin azaltılması için öncelikli afet türleri dikkate alınarak bütün illerde afet risk azaltma planları hazırlanacak.

Olmuş veya olması muhtemel afetler için yerel afet önleme projeleri hazırlanıp uygulanma kapasitesi artırılacak. Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesinin etkin bir şekilde takibi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve risk azaltmaya yönelik uluslararası iş birliği faaliyetleri artırılacak. Ülke genelinde iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin senaryolar da dikkate alınarak afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak.

Tüm afet türlerine göre afet tehlike haritaları yapılacak. Afet tehlike derecesi yüksek olan yerlerde afet türlerine göre risk haritaları oluşturulacak.

İstanbul için alınacak tedbirler

İstanbul"da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. İstanbul"daki kritik altyapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

İstanbul"da afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının hizmet vereceği kapasite dikkate alınarak sosyal donatılarının tamamlanması ve kapasitelerinin artırılması sağlanacak. İstanbul"da yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi sağlanacak.

Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem taşıyan hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Kamu hizmet binalarının envanterini çıkarma ve afetlere karşı güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. Kritik altyapı tesislerinin önceliklendirilmesi için yöntem belirlenecek. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecek. Afet sonrası iyileştirme planı hazırlanmasının usul ve esasları belirlenerek ulusal iyileştirme planının çerçevesi hazırlanacak.

Afet riski yüksek olan yerler için yerel afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacak. Afet yönetiminin etkinliğini artırmak üzere kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim altyapısı üzerinden karar desteği sağlamaya yönelik veri paylaşımını iyileştirecek, kesintisiz haberleşme altyapısı ile afet yönetimi bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecek.

Afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Afetlerin daha etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasiteleri güçlendirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı ülke genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim ve farkındalık merkezleri aracılığı ile toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacak. Yerelde afet yönetiminden sorumlu birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları ile ihtiyaç duyulan lojistik barınma malzemelerinin tedariki yapılacak.

Dış Göç

İnsan haklarına uyumlu, insan onuruna yakışır, güvenli, düzenli, veriye dayalı ve kontrol edilebilir dış göç yönetiminin amaçlandığı On Birinci Kalkınma Planı"na göre, göç yönetiminin kurumsal yapısı güçlendirilecek ve etkinliği artırılacak.

Göç Strateji Belgesi çıkarılacak. Türkiye"de bulunan yabancıların ekonomik ve sosyal yaşama entegre edilmesine yönelik göç yönetiminin kurumsal yapısı güçlendirilecek.

Göç alanında uluslararası yardımların yönetiminde planlama, uygulama ve takip için kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek, ulusal kuruluşların uluslararası fonlardan doğrudan faydalanması yönünde kapasite geliştirilecek.

Göç alanında güçlü ve kanıta dayalı politika oluşturulmasına yönelik bilimsel araştırmaların yapılabilmesini temin etmek amaçıyla üniversite ve araştırma kuruluşlarının çalışmaları desteklenecek.

İş birliği geliştirilecek

Düzensiz göçün engellenmesi ve göçün düzenli olarak gerçekleşmesi için uluslararası iş birliği geliştirilecek. Gönüllü geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılarak etkin bir şekilde uygulanacak. Veriye dayalı politika ve hizmet sunumunun sağlanması için kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek.

Düzensiz göç kapsamında olan yabancılar etkin bir şekilde izlenecek ve denetlenecek. Göç alanında edinilen tecrübe yabancı dilde içerik üretimi, etkinlik düzenlenmesi, ulusal uzman değişimi gibi yollarla uluslararası platformlarda paylaşılacak.

Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin sosyal hayata uyumu artırılacak. Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilere yönelik bilgi eksikliği, olumsuz algı ve ön yargıları gidermek amacıyla farkındalık çalışmaları artırılacak.

Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin Türkçe dil becerileri geliştirilerek sosyal hayata uyumları artırılacak.

Uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki öğrencilerin ortaokul ve liseye geçişleri artırılacak, bu öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre mesleki ve teknik eğitime yönlendirilecek.

Türkiye ile bağları güçlendirilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağları güçlendirilecek. Yurt dışındaki vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve hizmetler artırılacak ve Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olunacak. Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin ana dillerini öğrenmeleri ve kültürel değerleri tanımaları sağlanacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.