İstanbul Sarıyer'de brüt 127 m2 bodrum kat daire icradan satılıktır

İstanbul Sarıyer'de brüt 127 m2 bodrum kat daire icradan satılıktır
İstanbul Sarıyer'de brüt 127 m2 bodrum kat daire icradan satılıktır (43/100 hissesi) (çoklu satış)

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/4 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01.03.2022 tarih, E.62198 sayılı imar durumu yazısına göre; Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 7229 ada 59 parsel, 6360 sayılı yasa(2.madde 38.fıkrası) kapsamında, 30.03.2014 tarihinden itibaren İstanbul Sarıyer İlçesi sınırlarına dahil edilen alanlardan olup, 18.03.2016 tasdik tarihli ve 21.02.2017 ile 17.10.2017 değişiklik tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Ayazağa Uygulama İmar Planında kısmen YOL alanında kısmen de TAKS: 0,40, Emsal:2,20, Yençok: Serbest yapılanma koşullarında K2 ile gösterilen KONUT ALANLARI lejantında kalmaktadır. Ancak, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesinin (b) bendinin ek paragrafına göre Yençok: Serbest olarak belirlenemeyeceği, Geçici 20.Maddesine göre bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişiklik ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkin hususlar 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup adı geçen parselde plan değişikliği ve revizyonları yapılana kadar ve Plan notları, Genel Hükümler bölümü, 3.Maddesine göre; Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Parsele ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede; Şişli Belediye Başkanlığın’ca, ilk olarak 28.09.1998 tarih 10 sayı ile Yeni Yapı Ruhsatı ve kat ilavesi sebebiyle de, 30.12.1999 tarih 2-41 sayılı İlave Yapı Ruhsatı tesis edildiğinin anlaşıldığı, süreç içerisinde 30.12.2008 tarih 3/12 sayılı Tadilat Ruhsatı düzenlendiği, yine Şişli Belediye Başkanlığı tarafından, 06.12.2013 tarih 13/08-3/12 sayılı Yeniden Yapı Ruhsatı tanzim edildiği, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan H Blok için 01.06.2019 tarih ve 69CGTUDK Belge No’lu, B Blok için ise 30.06.2019 tarih ve MK1RNGZV Belge No’lu, Yapı Kayıt Belgeleri alındığı görülmüştür. İmar arşivimizde yapılan incelemede; söz konusu bağımsız bölümlere ilişkin 06.12.2013 tarih 13/08-3/12 sayılı Yeniden Yapı Ruhsatına esas 23.10.2013 onay tarihli mimari projesine, Şişli Belediyesinin 20.03.2015 tarih, 2015/3091-R*1810146 sayılı yazısı ile tebliğ edilen ve 26.03.2015 tarihli tutanak ile imza altına alınarak tebellüğ olan imar işlem dosyalarında rastlanılmamış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş yapılarda net kullanım alanı bildirilememektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 174.Sokağa cepheli, tapunun 7229 ada, 59 parsel numarasında kayıtlı, 174. Sokaktan, 4 kapı numarası almakta olan Green Pine Sitesi dahilinde, Kat irtifakı tesisli, Arsa vasıflı ana taşınmazda kain, 20/5610 arsa paylı,B Blok, 1.Bodrum Kat, (1) bağımsız bölüm nolu hisseli meskenin 43/100 hissesi niteliğindedir. Mahallinde konu 1 bb nolu mesken mahallinde bölünerek 2 ayrı mesken olarak realize edilmiştir. Konu taşınmaz; 3.bodrum kattan giriş almakta olan B blokta girişe göre sol arka cephede, 1.bodrum katta 36 ve 37 kapı numaralı meskenler olup, konum olarak projesi ile uyumlu ancak bölündüğü ve iç mahalleri görülemediğinden alan olarak uyumlu olup olmadığı bilinmemektedir. Taşınmazın yapı kayıt belgesi alınmış ancak 2. ve 3. aşamalarının tamamlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesine göre 1 nolu bağımsız bölüm antre, salon, kiler, mutfak nişi, 2 oda, soyunma, ebeveyn banyo-wc, hol, banyo-wc mahalleri şeklinde yaklaşık 114m² net, 127 m² brüt alanlıdır. Adresi: Ayazağa Mahallesi, 174. Sokak, No:4,Green Pine Sitesi, B Blok,1.Bodrum Kat, D:1 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 1.204.000,00 TL
KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz H Blok, Zemin Kat, 5 bağımsız bölüm nolu hisseli meskenin, 7057/10000 hissesi niteliğindedir. Konu taşınmaz; 3.bodrum kattan giriş almakta olan H blokta girişe göre sağ arka cephede, zemin katta 19 ve 20 kapı numaralı meskenler olup, konum olarak projesi ile uyumlu ancak bölündüğü için uyumsuzdur. Taşınmazın yapı kayıt belgesi alınmış ancak 2. ve 3. aşamalarının tamamlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Mimari projesine göre 5 nolu bağımsız bölüm antre, salon, vestiyer, mutfak nişi, 2 oda, hol, banyo-wc mahalleri şeklinde yaklaşık 107m² net, 120 m² brüt alanlıdır. Mahallinde 20 kapı nolu bölünmüş kısım mesai saatleri itibari ile görülememiş, emsal taşınmazlar incelenmiş ve mimari proje tetkik edilmiş olup, mahal incelemesi neticesinde yerinde yapılan gözlemlerde 2 ye bölünmüş taşınmazın dış kapılarının çelik kapı, pencerelerinin ise PVC olduğu görülmüştür. 19 kapı nolu bölünmüş diğer kısım 1 salon, mutfak nişi, banyo-wc, 1 yatak odası mahallerinden oluşmakta olup, zemin döşeme kaplamaları Laminant parke, duvarlar ve tavan saten plastik boyalı, ıslak hacimler seramik + fayans kaplı, iç kapı mobilya, pencereler pvc doğrama, dış kapısı çelik kapıdır. Adresi : Ayazağa Mahallesi,174. Sokak, No:4,Green Pine Sitesi, H Blok, Zemin Kat, D:5 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 1.905.300,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:10

21/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İCRA SATIŞ İHALELERİNE NASIL KATILIRIM?

İcra satış ihalelerine nasıl katıldığınıza dair aşağıdaki adımlar size yardımcı olabilir:

1. E-satış Portalı'na Giriş: İlk olarak, e-satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr web sitesine erişim sağlamalısınız. E-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

2. İlgilendiğiniz İhaleyi Bulma: İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurlukları tarafından satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullerin ilanlarını https://www.ilan.gov.tr portalında bulabilirsiniz.

3. Teminatı Yatırma: İhaleye katılabilmek için, ilgilendiğiniz malın muhammen kıymetinin %10'una denk gelen bir teminatı en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar ilgili icra dairesinin banka hesabına yatırmanız gerekmektedir. İcra dairesinin banka hesap bilgilerini esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili icra dairesinden öğrenebilirsiniz.

4. İhaleye Katılma: İhaleye katılmak için, ilan metninde belirtilen tarih ve saatte portal üzerinden teklif verilir. Teklif verme süreci içerisinde en yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.

5. İhale Bedelinin Yatırılması: İhale sonrasında, kazananın ihale bedelini tamamen ödemesi gerekmektedir. İhale bedeli, ihalenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili icra dairesinin hesabına ödenmelidir.

Bunun yanında, İcra ve İflas Kanunu'ndaki 24 Kasım 2021 tarihli değişiklikle artık tüm bu süreçler fiziksel olarak mezat salonlarında değil, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, mesai saatleri dışında da ihalelere teklif verme ve takip etme imkanı bulunmaktadır.

İcralık ev ihalesine nasıl girilir?

Bir mülkün icradan satışı, sahibinin borçlarını ödeyememesi durumunda gerçekleşir. İcradan ev satın almak isterseniz, aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1. Araştırma Yapma: İcra daireleri, bankalar ve özel icra müdürlükleri, icradan satışa çıkan evlerin listesini genellikle kendi web sitelerinde veya çeşitli ilan sitelerinde yayınlar. İstediğiniz özelliklere sahip bir evi bulmak için bu listeleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

2. İlanları İnceleme: İcralık evlerin ilanlarında genellikle evin konumu, büyüklüğü, borç miktarı ve satış şartları gibi bilgiler yer alır. İlanları dikkatlice inceleyerek hangi evlerin size uygun olduğunu belirleyin.

3. İcra Dosyasını İnceleme: İlgilendiğiniz evin icra dosyasını incelemeniz, alacağınız riskleri minimuma indirmek için önemlidir. Bu dosya, evin borç miktarını, tapu durumunu ve diğer önemli bilgileri içerir. İcra dosyasını, icra dairesinden veya ilgili kurumdan talep edebilirsiniz.

4. Evin Değerini Belirleme: İcradan satın almayı düşündüğünüz evin gerçek değerini belirlemek, alacağınız finansal riski anlamanız için önemlidir. Gayrimenkul değerleme uzmanlarından destek alabilir veya çevredeki benzer evlerin satış fiyatlarını araştırabilirsiniz.

5. İhaleye Katılma: İcradan satılan evler genellikle açık artırma yöntemiyle satılır. İhaleye katılmak için icra dairesine başvurmanız ve belirli bir teminat yatırmanız gerekir.

6. İhaleyi Kazanma: İhale sürecinde en yüksek teklifi veren kişi, evin yeni sahibi olur. En yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırsanız, satış sürecine geçersiniz.

7. Satışın Tamamlanması: İhaleyi kazandıktan sonra, kalan borcu ödemeniz ve evin tapusunu üzerinize almanız gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamak için genellikle belirli bir süreniz olur.

İcra Dairesinin internet üzerinden ya da gazete ile duyurduğu ihaleleri inceleyip icrada satış ihalelerinden birine katılmaya karar verdiyseniz, bir adet kimlik fotokopinizi yanınızda bulundurarak ilanda belirtilen ihale yerine giderek ihaleye katılabilirsiniz. Bunun yanında icrada satış için bulundurulması gereken belgeler şunlardan oluşmaktadır:

  • İkametgah belgesi
  • İhale katılım formu
  • Vekaletname (gerektiğinde)

Not: İcralık bir ev satın almak karmaşık bir süreç olabilir ve hukuki riskleri bulunabilir. Bu nedenle, bu tür bir işlem yapmadan önce bir avukat veya uzman bir danışmandan yardım almanızı öneririz.

İcra satış ihalesi nasıl yapılır?

Kimler Satış Talebinde Bulunabilir? Her alacaklı, mensup olduğu derece namına taşınmazların satışı talebinde bulunabilir. Ayrıca borçlunun talebi üzerine de satışa karar verilebilir.

Taşınmaz Ne Kadar Süre İçinde Satılmalıdır? Taşınmazlar, satış talebinden en geç üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Taşınmaz Satışı İçin Açık Artırma ve Şartları Taşınmazın satışı, icra dairesi tarafından tespit edilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Satışın en az bir ay önce ilan edilmesi gerekmektedir.

Şartnamenin Açık Bulundurulması İcra dairesi, artırma şartlarını içeren şartnameyi artırmadan önce en az on gün boyunca açık bulundurur.

Mükellefiyetler Listesi İcra müdürü, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetleri listeler ve bu liste hazırlanırken, alacaklılara ve borçlulara tebliğ edilir.

Kıymet Takdiri Taşınmazın kıymeti, mükellefiyetlerin etkisi dikkate alınarak belirlenir. Bu kıymet takdiri üzerine, yedi gün içerisinde itiraz edilebilir.

Taşınmaz Satışı Nasıl Yapılır? Taşınmaz satışı, açık artırma ile gerçekleştirilir ve ihale tarihinden en az bir ay önce ilan edilir. Taşınmazlar, en yüksek teklifi verene ihale edilir. Ancak, bu teklifin taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde elli ve üzerinde olması gerekmektedir.

Satış Bedeli Ödemesi Satış bedeli genellikle peşin ödenir, fakat icra memuru, alıcıya on günü geçmemek üzere bir ödeme süresi verebilir. Eğer alıcı, belirtilen süre içerisinde bedeli ödemezse, ihale kararı kaldırılır ve taşınmazın satış süreci yeniden başlatılır.

E devletten ihaleye nasıl girilir?

E-ihale hizmeti sayesinde, devletin satışa sunduğu çeşitli mallar ve taşınmazlar için açık artırmalara katılabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak için öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. İşte www.eihale.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturmak için yapmanız gerekenler:

  1. Tarayıcınızın adres çubuğuna www.eihale.gov.tr adresini girin ve Enter tuşuna basın.
  2. Siteye ulaştığınızda, sağ üst köşede yer alan "Üye Ol" butonuna tıklayın.
  3. Karşınıza çıkan formda, istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Bu bilgiler genellikle isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası ve kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri içerir.
  4. Daha sonra, sisteme giriş yaparken kullanacağınız bir şifre oluşturun. Şifrenin hem güvenli hem de hatırlaması kolay olmasına dikkat edin.
  5. Formu doldurduktan sonra, kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik politikasını okuyun ve onaylayın. Ardından, "Üye Ol" veya "Kaydol" butonuna tıklayın.

Eğer e-Devlet şifreniz varsa, e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr üzerinden e-Devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz. TC Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilir ve ihalenin sürecine dahil olabilirsiniz.

Bu sayede e-ihale sistemini kullanmaya başlayabilir, ihtiyacınız olan mal ve taşınmazların açık artırmalarını takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, site üzerinde genellikle bir "Yardım" veya "İletişim" bölümü bulunur ve buradan destek alabilirsiniz.

İcra ihale teminat bedeli ne kadar?

İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için genellikle belirlenen muammel bedelin yüzde %20’si kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat yatırma işlemi, genellikle ihale sürecinin önemli bir parçasıdır ve bu, katılımcının ihaleye ciddi bir şekilde katılmak istediğini gösterir.

Bir örnekle açıklarsak, eğer bir malın belirlenen muammel bedeli 100.000 TL ise, bu durumda ihaleye girebilmek ve teklif verebilmek için 20.000 TL (muammel bedelin %20'si) teminat yatırmanız gerekecektir.

Teminat miktarını yatırdıktan sonra, ihale sürecine katılmaya hak kazanırsınız. İhaleyi kazanmanız durumunda, teminat miktarı genellikle satın alacağınız malın toplam fiyatından düşülür. Eğer ihaleyi kazanamazsanız, genellikle teminat miktarı size iade edilir. Ancak, ihaleye katılıp teklif verip sonra çekilirseniz, teminatınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, ihaleye katılmadan önce şartları ve koşulları dikkatlice okumanız önemlidir.

İcradan alınan ev kaç yıl satılamaz?

İcra ve İflas Kanunu'nun 123. maddesi ve takip eden maddeleri, taşınır ve taşınmaz malların haciz ve satış süreçlerine dair hükümleri içerir.

Bu maddelere göre, bir taşınmaz mal üzerinde haciz bulunduğunda, alacaklı (ya da alacaklıları) bu malın satışını talep etme hakkına sahip olur. Ancak, bu talebin haciz tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekmektedir. Bu bir yıllık süre içinde alacaklının satış talebi olmazsa, taşınmaz üzerindeki haciz kendiliğinden düşer.

Bu hüküm, borçlunun mülkiyet hakkını koruma amacı taşır ve alacaklıya belirli bir süre zarfında haklarını kullanma yükümlülüğü getirir. Unutmayın ki, her durumda konuyla ilgili hukuki tavsiye almak önemlidir ve genellikle bir avukata danışmanız önerilir.

İcradan satılan ev kaç günde boşaltılır?

İcra İflas Kanunu'nun 144. maddesi, satılan taşınmazın tahliye sürecine ilişkin hükümleri belirler. Bu maddeye göre, satış bedeli tamamen ödendikten sonra, taşınmazın alıcıya teslimi için satışın kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir tahliye emri çıkarılır. Tahliye emri, taşınmazın icra dairesi tarafından çıkarılır ve taşınmazın mevcut kullanıcılarına tebliğ edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmazın boşaltılması ve alıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bu süre zarfında taşınmaz boşaltılmazsa, icra dairesi zorla tahliye işlemi gerçekleştirebilir.

Ancak, eğer taşınmazın mevcut kullanıcıları kira sözleşmesi gibi bir hukuki sebeple orada bulunuyorsa ve bu sözleşme hacizden önceki bir tarihte resmi bir belge ile belgelenebilmişse, durum daha karmaşık hale gelebilir. Bu gibi durumlar için genellikle bir hukuk uzmanına danışılması önerilir.

İcradan araba İcralık Araba Nasıl Alınır?

İcra ihalelerinden araç almak birçok kişi için ekonomik ve güvenilir bir yöntem olabilir. Genellikle, icra ihalelerinde satışa çıkan taşıtların piyasa değerinin yarısına işlem gördüğünü görebiliriz. İşte bu sürecin detayları:

İcralık Araç İhalelerine Nasıl Katılabilirim?

Nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelinin belirli bir yüzdesi ile icralık araç ihalelerine katılabilirsiniz. İhalelere nakit para yerine bankalardan alabileceğiniz teminat mektubu ile de katılabilirsiniz. İhalelerin gerçekleştiği alanlar devlet gözetiminde olup, güvenliğini devlet garantisi altındadır.

Araçlar Hakkında Alınan Bilgiler Yeterli mi?

Satışın gerçekleşmesinden sonra, araç teslim alınırken; daha önceki bilgilerin dışında herhangi bir eksik, arıza ya da beklenmedik bir masraf gösterilmesi halinde kişi dilerse davanın feshini isteyerek satışı iptal edebilmektedir.

İcralık Araba İhalelerinde Usulsüzlük Yapılabildiği Doğru mu?

İhaleler tamamen devlet kontrolü ve güvencesi altında gerçekleşir. İhaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.

Satış Sonrasında Araçta Bilinenden Farklı Özelliklerle Karşılaşırsam Ne Olur?

Eğer araçta, resmi dokümanlarda yer almayan, eksik ya da yanlış bir durum tespit edilirse ve resmi mercileri bildirilirse davanın feshini isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, ödenen tüm tutarlar 7 iş günü içerisinde tarafınıza iade edilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı