SINIRLI SORUMLU DOĞA KÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ

SINIRLI SORUMLU DOĞA KÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Sicil No: 249148-0
SINIRLI SORUMLU DOĞA KÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ’nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.05.2023  tarihinde Saat 16.00’da Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Han No:32/4 Da.6 Elmadağ-Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda yasal nisabın sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 17.05.2023 tarihinde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır.
Aşağıda yazılı olan gündem maddelerinin  görüşüleceği toplantıya sayın üyelerimizin iştirakini mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri rica olunur.
                                YÖNETİM KURULU
                Ali Murat SAĞMANLI                          İlhan OR
                Yön. Kur. Bşk.                       Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNDEM:             
1 - Toplantı Heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim raporlarının okunması
3 - Bilanço ve gelir / gider hesaplarının incelenmesi müzakeresi ve tasdiki
4 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası
5 - Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
 6 - Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara  bağlanması
 7 -  Kooperatifin hukuki problemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
 8 -  Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
SINIRLI SORUMLU DOĞA KÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ’nin 12.05.2023  Tarihinde Saat 16.00’da Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Han No:32/4 D:6 Elmadağ-Şişli-İstanbul adresinde yapacağı 2022 yılına  ait olağan genel kurul toplantısına katılamayacağımdan beni temsile ve adıma oy kullanmaya, (Eşim, Annem, Babam, Oğlum, Kızım, Kooperatif Üyesi.....................)’yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı-imza
#ilangovtr BASIN NO: