S. S. TURİZM VE YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Yönetim Kurulu Başkanlığından

S. S. TURİZM VE YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Yönetim Kurulu Başkanlığından

Sayın Üyemiz,

Kooperatifimizin Pandemi nedeniyle ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2023 Cumartesi günü saat 13:00 de, Meclis-i Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL (Deniz Ticader Odası Toplantı Salonu) adresinde yapılacağını bildirir, Genel Kurul Toplantısına katılmanızı saygı ile rica ederiz.

S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi

Kasım İNANDI                    Yunus CAN              

 İkinci Başkan         Yönetim Kurulu Başkanı 

2022 Yılları Olağan Genel Kurul Gündemi

1.      Açılış ve Saygı duruşu,

2.      Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

3.      2022 yılı; Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Faaliyet Raporlarının okunup müzakere edilmesi ve ayrı ayrı oylanması,

4.      2022 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunup müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması,

5.      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanması,

6.      Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi,

7.      Ticaret Bakanlığı tarafından 01.02.2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik gereği dış denetçinin seçiminin görüşülüp karara bağlanması

8.      Yönetim ve Disiplin Kurulu ile Üst Düzey Yöneticilere verilecek huzur hakları ile ücretlerin görüşülüp karara bağlanması,

9.      2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,

10.   Kooperatif ortaklarının ve Kooperatif bünyesinde çalışacak gemilerin isim listelerinin okunarak belirlenmesi,

11.   Dilekler ve temenniler,

12.   Kapanış.

VEKALETNAME

S. S. TURİZM VE YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ’NİN 06.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsile, gerek ana sözleşme, gerekse kooperatifler kanununda yazılı tüm hak ve yetkilerimi kullanmaya yetkili olmak üzere kooperatif ortaklarından _______________________________________ vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin

Adı Soyadı             : ………………………………………………

Ortaklık Numarası   :

İmzası                    :____________________

#ilangovtr BASIN NO: ILN YENİGÜN GAZETESİ