GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 Kalem Yaş Sebze ve Meyve mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                             : 2023/399048

1-İdarenin

a) Adı

:

SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. 43 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2123721000 - 2122493343

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

45 Kalem Yaş Sebze ve Meyve

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

45 Kalem Yaş Sebze ve Meyve
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, İl Müdürlüğü, Kadıköy SGM, Maltepe SGM, Şişli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (idarece iş artışı yapılması durumunda gerekli görülen merkezlere)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.07.2023 tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar belirlenecek programa göre haftalık partiler halinde SGK İstanbul İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Kadıköy SGM, Maltepe SGM, Şişli SGM, Zeytinburnu SGM (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) mutfaklarına teslimat yapılacaktır. Teslim edilecek ürünler en geç saat 10:00'a kadar idareye teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      : 30.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-      : SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01822120