T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/624 Esas
DAVALI : HASAN KALKAN Nato Cad. Dilek Sokak No:31 Kalkan Metal Seyrantepe Kağıthane/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Hasan Kalkan'a bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacı dava dilekçesinde; tarafların 17/08/1999 tarihinde evlendiklerini, müşterek 5 çocuklarının bulunduğunu, davalı kazancının kumara ve alkole yatırdığını, davalının kahvehanede sürekli kumar oynadığını, para kaybettiğinde ev halkına kötü muamelede bulunduğunu, davalının müvekkiline ekonomik şiddet uyguladığını, müşterek çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini,beyan ederek boşanmalarına karar verilmesini müşterek çocuklar yararına toplamda aylık 11.000 TL tedbir ve yoksulluk nafakasını ,talep ve dava etmiş olmakla; Davalı Hasan Kalkan'a Dava dilekçesinin ve ön inceleme hazırlık tutanağının bir örneğinin HMK 122. Maddesi gereği davalıya tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, delil olarak gösterilen belgeler ve yapılacak tebligat gideri için toplam 150 TL delil avansını yatırması için tebliğinden itibaren 2 haftalık süre verilmesine, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca; davacı ve davalı yanın ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiye tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz dosyaya sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen kesin süre içerisinde taraflarca yerine getirilmemesi halinde taraflarınbildirdikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, 7251 sayılı kanunla değişik 6100 HMK'nun 141/1 ve 2. maddeleri uyarınca; davacı yanın cevaba cevap davalı yanın ise ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebilecekleri, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarını genişletip,değiştiremeyecekleri, iddia ve savunmalarıngenişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğu hususudavetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01897842