MUAMMER OYTAN
MUAMMER OYTAN
Yazarın Makaleleri
ZEMZEM
 Arapça'da 'bol, bereketli, doyurucu ve kaynağı zengin su” anlamlarına gelen zemzem, sadece kutsal kabul edilen Harem bölgesinin değil, bizzat Kâbe'nin kuyusu ve bütünleyicisi olarak da görülmüş, Mekke için bir nevî hayat...
MAKAM-I İBRAHİM
Kâbe'ye yaklaşık 15,40 m. mesafede bulunan, üzerinde Hz. İbrâhim'in ayak izleri olarak kabul edilen , 1 cm. arayla ve derince iki ayak izinin bulunduğu ve Kâbe'nin inşası sırasında  Hz. İbrâhim'in üzerine çıkıp iskele...
HACERÜL ESVED
Kâbe'nin doğu köşesinde, yerden 1,5 m. yükseklikte, gümüşten bir mahfaza içinde tavafın başlangıç ve bitiş noktasını belli eden Hacerül Esved bulunur. Arapça'da 'siyah taş” anlamına gelen Hacerül Esved yaklaşık 30 cm....
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİL MELİDİR?
Sevgili Peygamberimiz, 'Kim Kadir Gecesini sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş-gelecek günahları bağışlanır” buyurmuştur.O halde, bu gecede: Allah rızası için ibadet edilmeli; namaz kılınmalı, Allah'a kulluk duygusu...
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ
Bu gecenin, Ramazan'ın hangi gününün hangi gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Cenab-ı Allah, arayışta bırakmayı tercih etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), 'Ben Kadir Gecesini arayarak ilk on günde itikâfa devam etmiştim. Sonra...
Hz. PEYGAMBER’in (s.a.s.) MEDİNE’de VERDİĞİ İLK CUMA HUTBESİ
İbn Cerir, Sa'id b. Abdurrahman'dan şöyle rivayet etmektedir: ‘ Hamd Allah'a olsun. Allah'a hamd eder, O'ndan yardım talep ederim. O'ndan mağfiret talep eder, O'ndan hidayet dilerim. O'na iman ediyor, O'nu...
CUMA GÜNÜN FAZİLETİ
Ebû Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 'Üzerinden güneşin doğup battığı günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. İnsan ve cinlerin dışında kalan tüm canlılar Cuma günü gelince sevinçlerinden...
TÖVBE SÜTUNU (EBU LUBABE DİREĞİ)
Mescid-i Nebevî'de ilk yapıldığı yıllardan beri ismen bilinen beş adet tarihî orijinal sütun vardır: Elçiler sütunu, Muhafız sütunu, İtikâf sütunu, Tövbe sütunu(Ebu Lübabe Direği) ve Muhallaka sütunu(Ağlayan Kütük).  Bugün...
RAVZA-İ MUTAHHARA=CENNET BAHÇESİ
Peygamber Efendimizin mübarek kabri ile minber arasında kalan kısma Ravza-i Mutahhara yani cennet bahçesi denir. Mescid-iNebevî'de bu bölüm, yeşil halı döşenerek belli edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bir hadislerinde: 'Evim ile minberim...
ALLAH SEVGİSİ
Sevgi,Yüce Rabbimizin gönüllerde var ettiği bir duygudur. Hayatımız bu duygu ile anlam kazanır. Sevginin en üstün ve değerli olanı şüphesiz Allah sevgisidir. Mü'minler Allah'ın muhabbetini her şeyin üstünde tutar ve O'nu her...
HÛD SURESİNİN FAZİLETİ
Bu Sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın varlığı, birliği, O'nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına...
KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR
 Kur'an, Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen, son ilâhî Kitap'tır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran Furkan'dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden devadır;...
İNSANA, ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI
Beybazıd-ı Bestami Hazretleri, Mekke'ye hacca gider; Kâbe-i Muazzama'yı tavaf eder, Hac farizesini tamamlar; Kâbe'nin duvarına dayanmış dua etmekte iken, elinde bir çok yular ile bekleyen bir kişiyi görür. Bunun şeytan olduğunu ...
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR
Mevlâna Hazretleri, bazı insanlara meleklerin özendiğini, bazılarına da şeytanın bakıp bakıp da iyi ki insan olmadığına şükrettiğini söyler. Meleklerin, özendikleri mü'minlere olan düşkünlüğü o derecededir ki, onların birisinin...
ŞİRK (ALLAH'A ORTAK KOŞMAK )
Tevhid ilkesinin ve tek Allah'a inanmanın tersi-zıddı da Allah'a şirk, ortak  koşmaktır. Şirk, Allah'ın yanında, O'na denk olan başka ilâhlar olduğuna inanmaktır. Bu inanış İslâm dinine tamamen aykırıdır, dinden çıkmaktır;...
ÂYET-EL KÜRSÎ'NİN FAZİLETİ
Ayet-el Kürsî, İhlâs Suresi gibi, Kur'an'ın kalbi sayılan, son derecede önemli ve büyük bir ayettir. Bakara Suresinin 255.ci  ayeti olan Ayet-el Kürsî hakkında, Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:  "" Ayet-el Kürsî, o...
İSLAMDA VAFTİZ YOKTUR
Hristiyanlıkta, yeni doğan çocuk için, ilk günahın neden olduğu manevî kirlenmişliğin silinmesi için ve Hz. İsa'nın Kilisesine girmenin hukuksal ve kutsal göstergesi olarak 'vaftiz” denilen ve su serpmek veya suya batırmak suretiyle...
KUR'AN-I KERİMİN İNCİLLERDEN FARKI
Kur'an'ı Kerim, hiç değiştirilmeden orijinal hali ile günümüze kadar ulaşmıştır. Oysa Hristiyanlığın kutsal kitapları olan Matta İncili, Markos İncili, Luka İncili, Yuhanna İncili adındaki 4 incil, Hz. İsa' nın ölümünden...
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ
Yüce Rabbimiz, Ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'İlâhınız bir tek olan Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmandır, Rahîmdir.”(Bakara, 2/163) Hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s.): 'Kim samimiyetle Allah'tan...
LÂ İLÂHE İLLALLAH DEMENİN FAZİLETİ
Taberânî, el-Evsat adlı eserinde Zeyd b. Arkam'dan şöyle rivayet etmektedir: 'Hz. Peygamber (s.a.s.) 'Kim ihlâslı şekilde lâ ilâhe illallâh derse cennete girecektir!” dedi. 'İhlâslı demekten kasıt nedir Yâ Resunlallah?”...
HIRS VE HASET
İslam'da kötü ahlâkın belirtilerinin başında hırs ve haset gelir. Kalbin önemli hastalıklarından biri olan hasetlik, bir kimsenin elindeki nimetlerin yok olmasını istemektir. Başkalarının malında gözü kalmak, başkalarını kıskanmak,...
İMAN ETMEK
İman; Ehl-i sünnet alimlerine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Allah'tan getirdiği ve ' Zaruret-i Diniyye”  olarak bilinen hükümleri, kesin olarak kalp ile tasdik, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile, bunların gerçek...
SADAKA-İ CARİYE
Cenab-ı Allah'ın biz insanlar için yarattığı nimetleri saymak mümkün değildir. Bu eşşiz ve sayısız nimetleri O'nun rızası doğrultusunda kullanmak; nankörlük etmemek, ısraf etmemek ve muhtaç olanlarla paylaşmak mümin olmanın...
ŞİRK GÜNAHI
Tevhid ilkesinin ve tek Allah'a inanmanın tersi-zıddı da Allah'a şirk koşmaktır. Şirk, Allah'ın yanında, O'na denk olan başka ilâhlar olduğuna inanmaktır. Bu inanış İslâm dinine tamamen aykırıdır, dinden çıkmaktır;...