Vergi ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Vergi ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor
Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılması, maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kamunun alacaklarının yeniden yapılandırılacağını söyledi. 

 

Ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE  oranları  esas alınarak  hesaplanacak tutarın ödenmesi  halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

 

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı"na sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve bazı Kanun ve KHK"larda değişiklik öngören teklife göre, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında yeni hükümler getiriyor. 

 

Buna göre, bilanço  esasına  göre defter tutan kurumlar  vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013  tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.

 

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir  veya  kurumlar  vergisinden  mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.

 

Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ilişkin beyannamelerde düzeltme  işlemlerini  beyanname  verme  süresi  içinde yapabilecek. Düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza ya da faiz aranmayacak.

 

SGK borçlarında gecikme cezası affı 

 

Teklif, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammına af getiriyor. Buna göre, 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE  oranları  esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

 

İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip  edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak.

 

Teklife göre, 31 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.

 

Teklifte, idari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50"si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50"si ile idari  para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

 

En çok 18 eşit taksitte ödenecek 

 

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının ardından ilk üç ay içinde başvuruda bulunacak ve söz konusu ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte tamamlayacak.

 

Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi tercih edebilecek. 

 

Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da faydalanacak. Söz konusu çalışanlarda prim borçlan nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk 4 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış  gibi değerlendirilecek. 

 

Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde durdurulan süreler sigortalılık  süresi olarak değerlendirilecek.

 

Taksitleri ikiden fazla aksatan hakkını kaybedecek

 

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla  ilgili ödeme yükümlülüklerini  bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler. 

 

Taksit tutarının yüzde 10"unu aşmamak şartıyla 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak. 

 

Ödeme  hakkının  kaybedilmiş  olması  halinde, borçlular  ödedikleri  tutar  kadar  bu düzenlemeden yararlanacak. 

 

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava  açmamaları,  açılmış  davalardan  vazgeçmeleri  ve  kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

 

Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde;  üçüncü  şahıslar  nezdindeki  hak  ve  alacaklarla  ilgili hacizler  ise  ilk  taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak. 

 

Daha önce çıkarılan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni düzenleme kapsamında mahsup edilmesi için başvuruda bulunabilecekler. 

 

Kanun teklifine göre, Türkiye"nin 2015  yılında  üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında,  bu yıl ve gelecek yıl yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (ceza ve yasaklama hükümleri hariç), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"na tabi olmayacak. Bu  madde   kapsamında   yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye   Bakanlığı"nın görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak.

 

Harçlar Kanunu"nda "ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları" içeren maddeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"nca süresiz çalışma izni verilenler de eklendi.

 

İşe iade davası nedeniyle  yatırılan primlerin son günü esas alınarak  işsizlik  ödeneği  hak sahipliği  belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak.

 

Soma"da hak sahiplerine ödeme

 

Manisa"nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014"de yaşanan maden kazası nedeniyle  kömür  ve  linyit  çıkarılması  faaliyet  kollarında  çalışanlardan,  kazanın  meydana geldiği  maden  ocağında  çalışanlar  ile  vefat  edenlerin  hak  sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"nca belirlenen  sürede  aylık  net  ücretleri  esas  alınarak  fondan ödeme yapılacak. Bu ödemelerden  vergi  veya  başka  ad  altında   herhangi   bir  kesinti   yapılamayacak. Bu  ödemeler, işverenin  ücret ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu"nun taşınmaz alımının ve taşınmazlarının müzayede suretiyle satışı dahil, devir ve teslimi, 31 Aralık 2013 tarihine kadar KDV"den müstesna olacak.

 

Teklife göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar şöyle:

 

- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

 

- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

 

- 30 Nisan 2014  tarihinden önce  yapılan  tespitlere  ilişkin  olarak  vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30 nisan 2014 tarihinden önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel  Müdürlüğü  Kuruluş  ve Görevleri Hakkında Kanun,  Milletvekili  Seçimi  Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli  İdareler  ile  Mahalle  Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri  Seçimi  Hakkında  Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması

Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  gereğince verilen idari para cezaları.

 

-Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun  yayımlandığı  tarih  itibarıyla  ödenmemiş  bulunan;  adli  ve  idari  para  cezaları  ile mülga 6326  sayılı  Petrol  Kanununa  istinaden  alınan  Devlet  hissesi  ve Devlet hakkı; 649 sayılı Türk Petrol Kanunu"na istinaden alınan Devlet hissesi,  mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı; Maden Kanunu"na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu; mülga 491  sayılı  Denizcilik  Müsteşarlığının   Kuruluş  ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye  ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye  istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacaklarından kesinleşmiş olup Kanunun yayımlandığı   tarih  itibarıyla   vadesi   geldiği   halde ödenmemiş   olan ya  da  ödeme  süresi  henüz  geçmemiş  bulunan  alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi feri amme  alacakları  yerine  bu  Kanunun  yayımlandığı  tarihe  kadar  TEFE/ÜFE  aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacak asıllarına bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri  amme alacakları ve aslı  bu Kanunun  yayımlandığı tarihten önce ödenmiş  olanlar  dahil  olmak  üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı.

 

Bu kapsama giren ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi  henüz  geçmemiş  bulunan  ve  bir  vergi  aslına  bağlı  olmaksızın  kesilmiş  olan  vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50"si ve bu tutara gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50"sinin  ve  bu  cezalara  bağlı  gecikme  zamlarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

 

Azami 18 taksit

 

Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı  sıra  dava  açmamaları,  açılmış  davalardan  vazgeçmeleri  ve  kanun  yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

 

Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi,  katma değer  vergisi  ve özel tüketim vergisi  için  bu madde  hükmünden yararlanmak üzere başvuruda  bulunan  mükellefler, taksit  ödeme  süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine  tahakkuk  eden bu vergileri  çok zor durum  olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla  bir  takvim   yılında   ikiden   fazla  vadesinde  ödememeleri  ya  da  eksik  ödemeleri halinde  belirtilen madde  hükümlerine göre  yapılandırılan borçlarına ilişkin  kalan  taksitlerini ödeme haklarını  kaybedecekler.

 

Bu hükümlerden yararlanmak  isteyen   borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi  izleyen ikinci ayın sonuna  kadar başvuruda bulunmaları ve  madde  kapsamında ödenecek  tutarları,  ilk taksiti  bu Kanunun  yayımlandığı tarihi  izleyen üçüncü  aydan  başlamak  üzere ikişer  aylık  dönemler halinde  azami 18 eşit taksitte  ödemeleri  gerekecek.

 

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit  ödeme  süresi  içerisinde  tamamen  ödenmesi halinde,  bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine  kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

 

Taksitle  ödenmek  istenmesi halinde  borçluların başvuru  sırasında  altı, dokuz,  12 veya  18 eşit  taksitte  ödeme  seçeneklerinden birini  tercih  etmeleri  gerekecek.

 

Taksitle  yapılacak  ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05) 9 eşit taksit için (1,07) 12 eşit taksit için (1,10) 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı  ile  çarpılacak  ve  bulunan  tutar  taksit  sayısına  bölünmek   suretiyle  ikişer  aylık dönemler halinde  ödenecek  taksit  tutarı  hesaplanacak.

 

Taksitlerden; bir  takvim  yılında  iki veya daha  az taksitin  süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi  halinde,  ödenmeyen veya eksik  ödenen  taksit  tutarları son taksiti  izleyen  ayın sonuna  kadar, gecikilen  her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak  geç  ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanacak.

 

Süresinde  ödenmeyen  veya   eksik   ödenen   taksitlerin  belirtilen    şekilde   de ödenmemesi veya  bir takvim  yılında  ikiden  fazla  taksitin  süresinde ödenmemesi veya  eksik ödenmesi halinde  bu madde  hükümlerinden yararlanma hakkı  kaybedilecek.

 

Hacizler ödemeler nispetinde kaldırılacak 

 

6111 Sayılı Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması  İle Sosyal  Sigortalar  Ve  Genel  Sağlık Sigortası  Kanunu  Ve  Diğer  Bazı  Kanun  Ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kanunun yayımlandığı  tarih itibarıyla  taksit  ödemeleri  devam  eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı  tarihten önce tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından,  kalan taksit  tutarları için borçlular, talep  etmeleri halinde bu hükümlerinden yararlanabilecek.

 

Bu maddeye  göre ödenecek  alacaklarla  ilgili olarak, tatbik edilen hacizler  yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.

 

Belediye  Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu"nun kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacak.

 

Tütün Ürünlerinin  Zararlarının Önlenmesi  ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Kabahatler Kanunu"na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu Kanunun  yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para  cezaları  tebliğ  edilmeyecek,  tebliğ edilenlerin  alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen  idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.

 

31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL"yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL"yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

 

Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere, doğal afetin vuku tarihinden itibaren ödenmesi gereken  taksitlerin  ödeme  süreleri,  mücbir  sebep  halinin  bitim  tarihini  takip  eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.